Suzhou Shangfang Mountain Big Golden Buddha Maitreya

15m high Maitreya Buddha in Shangfang Mountain National Forest Park in Suzhou


Suzhou Shangfang Mountain Big Golden Buddha Maitreya - Chen Chong

Suzhou Shangfang Mountain Big Golden Buddha Maitreya - Chen Chong

Suzhou Shangfang Mountain Big Golden Buddha Maitreya - Chen Chong

Suzhou Shangfang Mountain Big Golden Buddha Maitreya - Chen Chong

Suzhou Shangfang Mountain Big Golden Buddha Maitreya - Chen Chong

Suzhou Shangfang Mountain Big Golden Buddha Maitreya - Chen Chong

Suzhou Shangfang Mountain Big Golden Buddha Maitreya - Chen Chong

Suzhou Shangfang Mountain Big Golden Buddha Maitreya - Chen Chong

Suzhou Shangfang Mountain Big Golden Buddha Maitreya - Chen Chong


Plaster model preparatory to the realization of the Maitreya Buddha sculpture of the ShangFang mountain park in Suzhou
Plaster model Buddha Maitreya - Chen Chong